JanMolenweg.nl Abma Utrecht favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Maurits Abma
Utrecht 1892 ‑ 1892 Utrecht
grootouders aan vaderskant
NN NN ? ‑ ?
NN NN ? ‑ ?
grootouders aan moederskant
Abe (Murkszn) Abma 1830 ‑ 1872
Martzen (Jansdr) Groenveld 1835 ‑ 1870
vader
vader NN NN ? ‑ ?
moeder
Rinkjen Abma 1868 ‑ 1933
Maurits Abma, geboren Utrecht 16 mei 1892, 1  overleden Utrecht 11 november 1892, 2  zoon van Rinkjen Abma.
 
1.  Utrecht * NL-UT Utrecht G 1892-05-19 nr 1248 - Maurits Abma
2.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1892-11-11 nr 2069 - Maurits Abma