JanMolenweg.nl kwartierstaten
kwartierstaat versie 20.12.2022
Janke Abma en haar voorouders
Lemmer 1858 ‑ 1947 Utrecht

generatie 1 proband
 
 1  Janke Abma, geboren Lemmer 19 december 1858, zonder beroep 1890, zonder beroep 1947, overleden Utrecht 24 april 1947, trouwt Utrecht 4 juni 1890 met Arnoldus Johannes van der Wolk, geboren Utrecht 12 juli 1857, bediende 1890, tafelbediende 1898, zonder beroep 1943, overleden Utrecht 25 december 1943, zoon van Hendricus van der Wolk en Christina Foks.

generatie 2 ouders
 
 2  Abe (Murkszn) Abma, geboren IJlst 30 maart 1830, houtmolenaar 1855, houtmolenaar 1856, molenaarsknegt 1858, houtzaagmolenaar 1860, overleden Workum 4 juli 1872, trouwt IJlst 26 november 1854
 3  Martzen (Jansdr) Groenveld, geboren IJlst 17 maart 1835, zonder beroep 1858, overleden Workum 31 december 1870.

generatie 3 grootouders
 
 4  Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 24 april 1803, gedoopt Abbega, [...] 1 mei 1803, arbeider 1830, overleden IJlst 11 december 1836, trouwt Wymbritseradeel 15 november 1825
 5  Janke (Allesdr) van der Werf, geboren IJlst circa 1799, zonder beroep 1830, overleden Wymbritseradeel 30 november 1884.

 6  Jan (Meintesdr) Groenveld, geboren Sneek circa 1810, overleden IJlst 25 oktober 1868, trouwt IJlst 25 mei 1834
 7  Rinkjen (Wybesdr) Wybenga, geboren Nijland 29 maart 1812, overleden IJlst 11 mei 1872.

generatie 4 overgrootouders
 
 8  Abe (Murkszn) Abma, geboren Wijckel 1762, gedoopt Wijckel, [...] 9 januari 1762, overleden Abbega 26 oktober 1826, trouwt Abbega 25 mei 1788
 9  Dieuwke (Riemersdr) Tresling, geboren Nijland voor 9 maart 1766, gedoopt * 9 maart 1766, overleden Oosthem 15 mei 1837.

 10  Alle (Pieterszn) van der Werf, geboren * circa 1775, overleden *, trouwt *
 11  Geertje (Siebrensdr) Siebesma, geboren * circa 1775, overleden *.

 12  Meinte (Rinkszn) Groenveld, geboren * circa 1782, overleden IJlst 23 november 1859, trouwt *
 13  Martzen (Jansdr) Buitenhoff, geboren * circa 1788, overleden IJlst 15 februari 1865.

 14  Wybe (Gosseszn) Wybenga, geboren * circa 1790, overleden *, trouwt *
 15  Wypkjen (Sybrensdr) Brouwer, geboren * circa 1790, overleden *.

generatie 5 betovergrootouders
 
 16  Murk (Freerkszn) Abma, geboren De Hommerts voor 3 december 1713, gedoopt De Hommerts, [...] 3 december 1713, overleden Wijckel circa 1779, trouwt De Hommerts 21 oktober 1761
 17  Sjouk Epkes, geboren Jutrijp 15 januari 1734, overleden Wijckel voor 1775.

 18  Riemer Tresling, geboren * circa 1740, overleden *, trouwt *
 19  NN NN, geboren * circa 1755, overleden *.

 20  Pieter van der Werf, geboren * circa 1750, overleden *, trouwt *
 21  NN NN, geboren * circa 1750, overleden *.

 22  Siebren Siebesma, geboren * circa 1750, overleden *, trouwt *
 23  NN NN, geboren * circa 1750, overleden *.

 24  Rink (Keimpeszn) Groenveld, geboren * circa 1755, overleden *, trouwt *
 25  Fokjen Pieters, geboren * circa 1755, overleden *.

 26  Jan (Symenszn) Buitenhoff, geboren * circa 1765, trouwt *
 27  Wytske Gosses, geboren * circa 1765.

 28  Gosse Wybenga, geboren * circa 1765, overleden *, trouwt *
 29  NN NN, geboren * circa 1765, overleden *.

 30  Sybren Brouwer, geboren * circa 1765, overleden *, trouwt *
 31  NN NN, geboren * circa 1765, overleden *.

generatie 6 oudouders
 
 32  Freerck (Murkszn) Abbema, geboren De Hommerts 19 september 1686, overleden De Hommerts 21 mei 1724, trouwt De Hommerts 6 december 1711
 33  Rintske (Ruurdsdr) Buma, geboren De Hommerts 27 oktober 1694, gedoopt De Hommerts, [...] 11 november 1694, overleden * circa 1758, trouwt 2e Jutrijp 1725 met Anne (Jochemszn) Elgersma, geboren De Hommerts circa 1690, overleden *, zoon van Jochem Elgersma en NN NN.

 34  Epke Jelles, geboren * circa 1710, overleden *, trouwt *
 35  Bauk Feites, geboren * circa 1710, overleden *.

generatie 7 oudgrootouders
 
 64  Murck (Anneszn) Abbema, geboren De Hommerts circa 1650, overleden * 18 oktober 1695, trouwt De Hommerts 1683
 65  Maicke (Freerksdr) Breutrick, geboren De Hommerts circa 1664, overleden Jutrijp 18 januari 1715.

 66  Ruurd (Janszn) Buma, geboren * circa 1670, overleden *, trouwt *
 67  NN NN, geboren * circa 1670, overleden *.

generatie 8 oudovergrootouders
 
 128  Anne (Wybeszn) Abbema, geboren Grouw circa 1620, houtkoper, overleden De Hommerts 30 april 1684, trouwt * 2 mei 1649
 129  Richt (Murcksdr) Syrcxma, geboren * circa 1625, overleden *.

 130  Freerck Goitjes, geboren * circa 1640, overleden *, trouwt *
 131  Meinu Thijssen, geboren * circa 1640, overleden *.

 132  Jan Buma, geboren * circa 1645, overleden *, trouwt *
 133  NN NN, geboren * circa 1645, overleden *.

generatie 9 oudbetovergrootouders
 
 256  Wybe (Wabeszn) Abbema, geboren * circa 1592, schuitenmaker 1616, schuitenmaker 1626, mede-eigenaar van de Abbema state te Roordahuizen 1640, servijsmeester te Emden 1654, servijsmeester te Emden 1656, overleden Emden 1656, trouwt Leeuwarden 5 maart 1617
 257  Goyts Sytses, geboren * circa 1595, overleden *.

 258  Murck (Evertszn) Syrcxma, geboren * circa 1590, overleden *, trouwt *
 259  Jantien Emes, geboren * circa 1590, overleden *.

generatie 10 stamouders
 
 512  Wabe Wybes, geboren Grouw circa 1565, herbergier te Grouw 1610, overleden * circa 1647, trouwt Grouw circa 1591
 513  Sjoerdke Haytses, geboren Weidum circa 1565, overleden *.

 516  Evert (Murckszn) Syrcxma, geboren IJlst circa 1538, burgemeester (van IJlst), overleden IJlst 2 februari 1620, trouwt *
 517  Richt Sioerdts, geboren * circa 1545, overleden IJlst 17 maart 1620.

generatie 11 stamgrootouders
 
 1024  Wybe Wabes, geboren * circa 1540, boterkoper, grietman van Idaarderadeel 1573, overleden Emden 1584, trouwt *
 1025  NN NN, geboren * circa 1540, overleden *.

 1032  Murck Syrcxma, geboren * circa 1515, overleden *, trouwt *
 1033  NN NN, geboren * circa 1515, overleden *.
Abbema, Anne (Wybeszn)
1620-1684
 128 
Abbema, Freerck (Murkszn)
1686-1724
 32 
Abbema, Murck (Anneszn)
1650-1695
 64 
Abbema, Wybe (Wabeszn)
1592-1656
 256 
Abma, Abe (Murkszn)
1762-1826
 8 
Abma, Abe (Murkszn)
1830-1872
 2 
Abma, Janke
1858-1947
 1 
Abma, Murk (Abeszn)
1803-1836
 4 
Abma, Murk (Freerkszn)
1713-1779
 16 
Breutrick, Maicke (Freerksdr)
1664-1715
 65 
Brouwer, Sybren
1765-?
 30 
Brouwer, Wypkjen (Sybrensdr)
1790-?
 15 
Buitenhoff, Jan (Symenszn)
1765-?
 26 
Buitenhoff, Martzen (Jansdr)
1788-1865
 13 
Buma, Jan
1645-?
 132 
Buma, Rintske (Ruurdsdr)
1694-1758
 33 
Buma, Ruurd (Janszn)
1670-?
 66 
Elgersma, Anne (Jochemszn)
1690-?
 33 
Elgersma, Jochem
1665-?
 33 
Emes, Jantien
1590-?
 259 
Epkes, Sjouk
1734-1775
 17 
Feites, Bauk
1710-?
 35 
Foks, Christina
1821-1906
 1 
Goitjes, Freerck
1640-?
 130 
Gosses, Wytske
1765-?
 27 
Groenveld, Jan (Meintesdr)
1810-1868
 6 
Groenveld, Martzen (Jansdr)
1835-1870
 3 
Groenveld, Meinte (Rinkszn)
1782-1859
 12 
Groenveld, Rink (Keimpeszn)
1755-?
 24 
Haytses, Sjoerdke
1565-?
 513 
Jelles, Epke
1710-?
 34 
NN, NN
1515-?
 1033 
NN, NN
1540-?
 1025 
NN, NN
1645-?
 133 
NN, NN
1665-?
 33 
NN, NN
1670-?
 67 
NN, NN
1750-?
 21 
NN, NN
1750-?
 23 
NN, NN
1755-?
 19 
NN, NN
1765-?
 29 
NN, NN
1765-?
 31 
Pieters, Fokjen
1755-?
 25 
Siebesma, Geertje (Siebrensdr)
1775-?
 11 
Siebesma, Siebren
1750-?
 22 
Sioerdts, Richt
1545-1620
 517 
Syrcxma, Evert (Murckszn)
1538-1620
 516 
Syrcxma, Murck
1515-?
 1032 
Syrcxma, Murck (Evertszn)
1590-?
 258 
Syrcxma, Richt (Murcksdr)
1625-?
 129 
Sytses, Goyts
1595-?
 257 
Thijssen, Meinu
1640-?
 131 
Tresling, Dieuwke (Riemersdr)
1766-1837
 9 
Tresling, Riemer
1740-?
 18 
Wabes, Wybe
1540-1584
 1024 
Werf, Alle (Pieterszn) van der
1775-?
 10 
Werf, Janke (Allesdr) van der
1799-1884
 5 
Werf, Pieter van der
1750-?
 20 
Wolk, Arnoldus Johannes van der
1857-1943
 1 
Wolk, Hendricus van der
1822-1906
 1 
Wybenga, Gosse
1765-?
 28 
Wybenga, Rinkjen (Wybesdr)
1812-1872
 7 
Wybenga, Wybe (Gosseszn)
1790-?
 14 
Wybes, Wabe
1565-1647
 512