deellijsten fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
parenteel - versie 28.12.2021
Wybe (Wabeszn) Abbema
* 1592 ‑ 1656 Emden
•  klik in het linker menu op    om naar het begin van de index op in deze parenteel vermelde personen te gaan
•  klik op een    om in deze parenteel naar de vader (links) of moeder (rechts) van de betreffende persoon te gaan
 I  Wybe (Wabeszn) Abbema, geboren * circa 1592, schuitenmaker 1616, schuitenmaker 1626, mede-eigenaar van de Abbema state te Roordahuizen 1640, servijsmeester te Emden 1654, servijsmeester te Emden 1656, overleden Emden 1656, zoon van Wabe Wybes en Sjoerdke Haytses,
 
trouwt Leeuwarden 5 maart 1617 met Goyts Sytses, geboren * circa 1595, overleden *.
 
uit het huwelijk met Goyts Sytses:
 

 II  Anne (Wybeszn) Abbema, geboren Grouw circa 1620, houtkoper, overleden De Hommerts 30 april 1684,
 
trouwt * 2 mei 1649 met Richt (Murcksdr) Syrcxma, geboren * circa 1625, overleden *, dochter van Murck (Evertszn) Syrcxma en Jantien Emes.
 
uit het huwelijk met Richt (Murcksdr) Syrcxma:
 

 III  Murck (Anneszn) Abbema, geboren De Hommerts circa 1650, overleden * 18 oktober 1695,
 
trouwt De Hommerts 1683 met Maicke (Freerksdr) Breutrick, geboren De Hommerts circa 1664, overleden Jutrijp 18 januari 1715, dochter van Freerck Goitjes en Meinu Thijssen.
 
uit het huwelijk met Maicke (Freerksdr) Breutrick:
 

 IV  Freerck (Murkszn) Abbema, geboren De Hommerts 19 september 1686, overleden De Hommerts 21 mei 1724,
 
trouwt De Hommerts 6 december 1711 met Rintske (Ruurdsdr) Buma, geboren De Hommerts 27 oktober 1694, gedoopt De Hommerts, [...] 11 november 1694, overleden * circa 1758, dochter van Ruurd (Janszn) Buma en NN NN; zij hertrouwt Jutrijp 1725 met Anne (Jochemszn) Elgersma.
 
uit het huwelijk met Rintske (Ruurdsdr) Buma:
 

 V  Murk (Freerkszn) Abma, geboren De Hommerts voor 3 december 1713, gedoopt De Hommerts, [...] 3 december 1713, overleden Wijckel circa 1779,
 
trouwt De Hommerts 21 oktober 1761 met Sjouk Epkes, geboren Jutrijp 15 januari 1734, overleden Wijckel voor 1775, dochter van Epke Jelles en Bauk Feites.
 
uit het huwelijk met Sjouk Epkes:
 

 VI  Abe (Murkszn) Abma, geboren Wijckel 1762, gedoopt Wijckel, [...] 9 januari 1762, overleden Abbega 26 oktober 1826,
 
trouwt Abbega 25 mei 1788 met Dieuwke (Riemersdr) Tresling, geboren Nijland voor 9 maart 1766, gedoopt * 9 maart 1766, overleden Oosthem 15 mei 1837, dochter van Riemer Tresling en NN NN.
 
uit het huwelijk met Dieuwke (Riemersdr) Tresling:
1. Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 22 mei 1789, gedoopt Abbega, [...] 14 juni 1789, overleden * voor 27 december 1791.
 
2. Teije (Abeszn) Abma, geboren Abbega 9 oktober 1790, gedoopt Abbega, [...] 24 oktober 1790, overleden * voor 1811.
 
3. Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 27 december 1791, gedoopt Abbega, [...] 5 februari 1792, overleden * voor 14 april 1796.
 
4. Riemer (Abeszn) Abma, geboren Abbega 6 mei 1793, gedoopt Westhem / Blauwhuis, [...] 20 mei 1793, overleden * voor 18 april 1798.
 
5. Sjoukje (Abesdr) Abma ... klik op VIIa
 
6. Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 14 april 1796, gedoopt Oothem / Abbega, [...] 1 mei 1796, overleden * voor 24 april 1803.
 
7. Riemer (Abeszn) Abma, geboren Abbega 18 april 1798, gedoopt Abbega, [...] 29 april 1798, overleden * voor 16 november 1804.
 
8. Beitske (Abesdr) Abma, geboren Abbega 5 juni 1799, gedoopt Abbega, [...] 23 juni 1799, overleden * voor 15 april 1808.
 
9. Murk (Abeszn) Abma ... klik op VIIb
 
10. Riemer (Abeszn) Abma, geboren Abbega 16 november 1804, gedoopt Abbega, [...] 25 november 1804, overleden * voor 1811.
 
11. Beitske (Abesdr) Abma, geboren Abbega 15 april 1808, overleden Oosthem 7 april 1881.
 
12. Riemke (Abesdr) Abma, geboren Abbega 28 juli 1815, overleden *.
 

 VIIa  Sjoukje (Abesdr) Abma, geboren Abbega 31 augustus 1794, gedoopt Abbega, [...] 21 september 1794, overleden Abbega 5 september 1824,
 
trouwt IJlst 22 juni 1820 met Auke (Watzeszn) Bokma, geboren IJlst circa 1775, overleden *, zoon van Watze Sjoerds en Sytske Aukes.
 
uit het huwelijk met Auke (Watzeszn) Bokma:
1. Sietske (Watzesdr) Bokma, geboren IJlst 30 oktober 1820, overleden *.
 
2. Auke (Watzeszn) Bokma, geboren IJlst 4 november 1822, overleden *.
 

 VIIb  Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 24 april 1803, gedoopt Abbega, [...] 1 mei 1803, arbeider 1830, overleden IJlst 11 december 1836,
 
trouwt Wymbritseradeel 15 november 1825 met Janke (Allesdr) van der Werf, geboren IJlst circa 1799, zonder beroep 1830, overleden Wymbritseradeel 30 november 1884, dochter van Alle (Pieterszn) van der Werf en Geertje (Siebrensdr) Siebesma.
 
uit het huwelijk met Janke (Allesdr) van der Werf:
1. Geertje (Murksdr) Abma, geboren Abbega 6 september 1826, overleden Abbega 23 december 1826.
 
2. Abe (Murkszn) Abma, geboren IJlst 21 juni 1828, overleden IJlst 1 oktober 1829.
 
3. Abe (Murkszn) Abma ... klik op VIIIa
 
4. Alle (Murkszn) Abma ... klik op VIIIb
 
5. Geertje (Murksdr) Abma, geboren IJlst 3 oktober 1833, overleden IJlst 25 januari 1851.
 
6. Riemer (Murkszn) Abma ... klik op VIIIc
 

 VIIIa  Abe (Murkszn) Abma, geboren IJlst 30 maart 1830, houtmolenaar 1855, houtmolenaar 1856, molenaarsknegt 1858, houtzaagmolenaar 1860, overleden Workum 4 juli 1872,
 
trouwt IJlst 26 november 1854 met Martzen (Jansdr) Groenveld, geboren IJlst 17 maart 1835, zonder beroep 1858, overleden Workum 31 december 1870, dochter van Jan (Meintesdr) Groenveld en Rinkjen (Wybesdr) Wybenga.
 
uit het huwelijk met Martzen (Jansdr) Groenveld:
1. Murk (Abeszn) Abma ... klik op IXa
 
2. Jan Abma, geboren Lemmer 21 december 1856, scheepstimmerknecht 1874, overleden Workum 22 maart 1874.
 
3. Janke Abma, geboren Lemmer 19 december 1858, zonder beroep 1890, zonder beroep 1947, overleden Utrecht 24 april 1947, trouwt Utrecht 4 juni 1890 met Arnoldus Johannes van der Wolk, geboren Utrecht 12 juli 1857, bediende 1890, tafelbediende 1898, zonder beroep 1943, overleden Utrecht 25 december 1943, zoon van Hendricus van der Wolk en Christina Foks.
 
4. Geert Abma ... klik op IXb
 
5. Wiebe Abma, geboren Workum 27 januari 1863, overleden Amsterdam 24 juli 1923, trouwt Workum 24 mei 1890 met Binke Minks, geboren Workum 21 mei 1865, overleden *, dochter van Jan (Ieskeszn) Minks en Baukje (Wytzesdr) de Jong.
 
6. Alle Abma ... klik op IXc
 
7. Rinkjen Abma ... klik op IXd
 
8. Jeltje Abma, geboren Workum 27 oktober 1870, overleden IJlst 21 juni 1873.
 

 IXa  Murk (Abeszn) Abma, geboren Lemmer 13 november 1855, houtzaagmolenaar 1885, molenaarsknecht 1896, houtzaagmolenaarsknecht 1898, houtzaagmolenaarsknecht 1898, houtmolenaarsknecht 1899, houtzaagmolenaarsknecht 1899, molenaarsknecht 1900, houtzaagmolenaarsknecht 1901, houtzaagmolenaarsknecht 1904, houtzaagmolenaarsknecht 1906, los werkman 1909, ijslichter 1920, overleden Harlingen 23 mei 1943,
 
trouwt (1) Harlingen 13 mei 1880 met Trijntje Souverein, geboren Harlingen 2 maart 1857, zonder beroep 1885, zonder beroep 1896, overleden Harlingen 25 juli 1896, dochter van Johannes Souverein en Hiltje (Jansdr) Monsma;
 
trouwt (2) Harlingen 25 november 1897 met Tjaltje Taekema, geboren Menaldum 1 januari 1869, naaister 1897, zonder beroep 1898, zonder beroep 1898, zonder beroep 1899, zonder beroep 1899, zonder beroep 1900, zonder beroep 1901, overleden Harlingen 10 februari 1938, dochter van Kornelis (Taekeszn) Taekema en Hiltje (Jansdr) de Boer.
 
uit het huwelijk met Trijntje Souverein:
1. Martzen (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 25 mei 1881, overleden Harlingen 14 april 1962, trouwt (1) Harlingen 1 februari 1904 met Bernard Johannes Drost, geboren Harlingen 8 oktober 1881, touwslagersknecht, overleden Harlingen 29 augustus 1909, zoon van Johannes Antonius Drost en Elisabeth Postma; trouwt (2) Harlingen 15 juni 1916 met Gerrit Mulder, geboren Harlingen 15 september 1878, overleden Harlingen 16 april 1957, zoon van Willem Mulder en Janneke Wolbartus.
 
2. Johannes (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 2 september 1883, overleden Harlingen 22 april 1943.
 
3. Hiltje (Murksdr) Abma ... klik op Xa
 
4. Janke (Murksdr) Abma, geboren Almenum 30 december 1887, overleden Harlingen 26 november 1973, trouwt Harlingen 5 februari 1920 met Douwe Frans Hoekstra, geboren Almenum 22 maart 1887, matroos der koopvaardij, overleden Harlingen 5 mei 1955, zoon van Yede Hoekstra en Elske van der Heide en weduwnaar van Adriana Sluimer.
 
5. Abe (Murkszn) Abma, geboren Almenum 29 oktober 1889, overleden Harlingen 24 april 1939, trouwt (1) Harlingen 9 september 1915 met Dooitske Dijkstra, geboren Harlingen 23 augustus 1896, zonder beroep 1925, overleden Harlingen 17 december 1925, dochter van Pieter Dijkstra en Grietje Haarsma; trouwt (2) Harlingen 31 juli 1928 met Antje Broersma, geboren Harlingen 28 augustus 1898, overleden *, dochter van Jan Broersma en Joukje van der Sluis.
 
6. Aafke (Murksdr) Abma, geboren Almenum 28 april 1892, overleden *, trouwt Velsen 2 december 1920 met Gerrit (Martinuszn) Meyer, geboren Harlingen 20 april 1895, politie-agent 1920, overleden *, zoon van Martinus Meyer en Akke van der Werf.
 
7. Wiebe (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 22 juli 1896, kantoorbediende 1929, overleden *, trouwt (1) Amsterdam 11 april 1929 met Geertien van Egten, geboren De Tippe 27 januari 1902, overleden Amsterdam 28 mei 1958, dochter van Geert van Egten en Geertruida Nijenhuis; trouwt (2) Amsterdam 28 maart 1962 met Zwaantje de Hoogd, geboren Amsterdam 16 mei 1898, overleden *, dochter van Simon de Hoogd en Geertje Karssemeijer en weduwe van Pieter Bovenkerk.
 
 
uit het huwelijk met Tjaltje Taekema:
8. Rinkje (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 13 augustus 1898, overleden Harlingen 17 september 1898.
 
9. Dirkje (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 27 oktober 1899, overleden Harlingen 5 december 1899.
 
10. naamloos (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 1900, overleden Harlingen 30 augustus 1900.
 
11. Cornelis (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 10 juli 1901, overleden Harlingen 16 juli 1901.
 
12. Geert (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 13 februari 1903, overleden *.
 
13. Jan (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 16 april 1904, overleden Harlingen 28 april 1904.
 
14. Jantje (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 6 juni 1905, overleden *, trouwt Harlingen 4 april 1929 met Herman van Slooten, geboren Harlingen 20 december 1903, overleden *, zoon van Jacobus van Slooten en Aaltje Tilstra.
 
15. Hiltje (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 14 juli 1907, overleden Harlingen 4 januari 1909.
 
16. Geeske (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 16 juli 1910, overleden Harlingen 22 januari 1912.
 

 Xa  Hiltje (Murksdr) Abma, geboren Almenum 9 september 1885, dienstbode 1906, zonder beroep 1930, overleden Harlingen 15 juni 1957,
 
trouwt Harlingen 21 juni 1906 met Bauke Hoekstra, geboren Wijnaldum 28 augustus 1884, los werkman 1906, los werkman 1930, overleden Harlingen 10 december 1961, zoon van Yede Hoekstra en Elske van der Heide.
 
uit het huwelijk met Bauke Hoekstra:
1. Elske Hoekstra, geboren Harlingen 7 december 1906, overleden Harlingen 16 januari 1998, begraven Harlingen, Begraafplaats januari 1998, trouwt Harlingen 13 oktober 1932 met Egbert Scheepstra, geboren Bergisch Gladbach 17 januari 1905, overleden Harlingen 19 december 1973, begraven Harlingen, Begraafplaats december 1973, zoon van Melle Scheepstra en Tietje Tigchelaar.
 
2. Martha Hoekstra, geboren Harlingen 12 november 1918, overleden Harlingen 20 december 1930.
 

 IXb  Geert Abma, geboren Lemmer 29 november 1860, secretaris van de Koninklijke Nederlands bond van Oud-onderofficieren, armbezoeker 1919, overleden Leeuwarden 28 januari 1927, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats 1927,
 
trouwt Leeuwarden 17 november 1888 met Geeske (Waajesdr) Schotsman, geboren Workum 23 mei 1857, zonder beroep 1919, overleden Oenkerk 19 juni 1938, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats 22 juni 1938, dochter van Waaje (Heereszn) Schotsman en Antje (Rienksdr) de Jong.
 
uit het huwelijk met Geeske (Waajesdr) Schotsman:
1. Anna Martje Abma, geboren Leeuwarden 9 november 1889, zonder beroep 1919, overleden Harlingen 16 augustus 1972, trouwt Leeuwarden 21 juni 1919 met Tijs Wiebe Visser, geboren Schiermonnikoog 24 maart 1885, commies bij een spoorwegmaatschappij 1919, overleden Harlingen 18 september 1962, zoon van Tijs (Wybeszn) Visser en Lollina (Theunisdr) Jaski en weduwnaar van Janna Koning.
 
2. Albert Willem Abma, geboren Leeuwarden 13 oktober 1891, overleden Leeuwarden 28 november 1920.
 
3. Arnold Johan Eduard Abma, geboren Leeuwarden 24 april 1893, overleden *.
 

 IXc  Alle Abma, geboren Workum 7 januari 1866, overleden Workum 27 december 1927, begraven Workum, bij de kerk,
 
trouwt Workum 1 juni 1895 met Grietje de Jong, geboren Makkum 7 mei 1867, overleden Workum 26 december 1932, dochter van Oepke (Dooitzeszn) de Jong en Maaike (Jellesdr) Attema.
 
uit het huwelijk met Grietje de Jong:
Oepke Abma, geboren Workum 7 oktober 1897, overleden *, trouwt Workum 23 maart 1928 met Janke Muizelaar, geboren Stavoren 6 april 1902, overleden * 13 juni 1986, dochter van Hains Muizelaar en Akke Zwaan.
 

 IXd  Rinkjen Abma, geboren Workum 9 maart 1868, dienstbode 1898, zonder beroep 1933, overleden Bunnik 26 april 1933,
 
trouwt Driebergen 5 augustus 1898 met Willem Velthuizen, geboren Driebergen 31 augustus 1872, timmerman 1898, timmerman 1933, zonder beroep 1941, overleden Utrecht 14 januari 1941, zoon van Teunis Velthuizen en Albarta de Bruin.
 
haar zoon:
 
1. Maurits Abma, geboren Utrecht 16 mei 1892, overleden Utrecht 11 november 1892.
 
uit het huwelijk met Willem Velthuizen:
2. Alberta Velthuizen, geboren Bunnik 7 juni 1899, overleden Bunnik 28 juni 1899.
 
3. Marta Gijberta Velthuizen, geboren Bunnik 6 januari 1901, overleden *, trouwt Bunnik 17 februari 1927 met Cornelis Johannes Putters, geboren Utrecht 22 juni 1899, overleden *, zoon van Cornelis Johannes Putters en Maria Zwezerijn en gescheiden partner van Helena Johanna Fiekert.
 
4. Alberta Velthuizen, geboren Bunnik 1 september 1903, overleden Bunnik 17 september 1903.
 

 VIIIb  Alle (Murkszn) Abma, geboren IJlst 9 september 1831, houtzaagmolenaarsknecht 1857, overleden IJlst 8 januari 1872,
 
trouwt IJlst 25 november 1855 met Sjoukje (Jeltjesdr) Wijbenga, geboren IJlst 16 september 1834, zonder beroep 1857, winkelierster 1886, overleden Rotterdam 21 januari 1925, dochter van Jeltje (Wiebesdr) Wijbenga.
 
uit het huwelijk met Sjoukje (Jeltjesdr) Wijbenga:
1. Murk (Alleszn) Abma ... klik op IXe
 
2. Johannes Petrus (Alleszn) Abma ... klik op IXf
 
3. Abe (Alleszn) Abma ... klik op IXg
 
4. Sjouke (Alleszn) Abma, geboren IJlst 18 maart 1866, overleden IJlst 28 augustus 1869.
 
5. Jeltje (Allesdr) Abma ... klik op IXh
 

 IXe  Murk (Alleszn) Abma, geboren IJlst 28 februari 1857, overleden Schiebroek 10 maart 1939,
 
trouwt Maasdam 21 maart 1895 met Jacoba Wilhelmina Gilon, geboren Rotterdam 30 mei 1872, overleden Rotterdam 12 januari 1947, dochter van Toussaint Bartolomeus Gilon en Wilhelmina Jacoba IJburg.
 
uit het huwelijk met Jacoba Wilhelmina Gilon:
1. Wilhelmina Jacoba Abma, geboren Maasdam 6 januari 1896, overleden *, trouwt Rotterdam 5 februari 1920 met Pieter Frederik Jacobus Zwart, geboren Rotterdam 14 september 1894, overleden *, zoon van Cornelis Zwart en Elizabeth Quispel.
 
2. Sjoukje Alida Abma, geboren Rotterdam 20 augustus 1898, overleden *, trouwt Rotterdam 21 mei 1919 met Wilhelm Burgerhout, geboren Hillegersberg 19 april 1894, overleden Rotterdam 12 maart 1942, zoon van Jan Burgerhout en Willemina Catriena Botermans.
 

 IXf  Johannes Petrus (Alleszn) Abma, geboren IJlst 26 juni 1861, politieagent 1886, brigadier van politie 1911, gemeenteveldwachter 1916, concierge 1920, conciërge 1923, zonder beroep 1939, overleden Alkmaar 15 juli 1939,
 
trouwt (1) Hoorn NH 29 oktober 1886 met Klaaske (Johannesdr) Hoekstra, geboren Zwaagwesteinde 15 juli 1855, overleden Schagen 23 januari 1916, dochter van Johannes (Popkeszn) Hoekstra en Marijke (Aukesdr) de Jong;
 
trouwt (2) Schagen 29 december 1916 (door echtscheiding ontbonden 19 maart 1923) met Maria van den Bergh, geboren Rotterdam 4 juli 1872, overleden Beverwijk 14 oktober 1929, dochter van Carel Hendrik van den Bergh en Hendrika Johanna Zuur;
 
trouwt (3) Schagen 3 mei 1923 met Meinsje Prins, geboren Egmond-Binnen 8 oktober 1869, zonder beroep 1889, overleden Alkmaar 9 augustus 1949, dochter van Jakob Prins en Engeltje Wijker en gescheiden partner van Jan Ham en weduwe van Johan Peter van Rigteren.
 
uit het huwelijk met Klaaske (Johannesdr) Hoekstra:
1. Murkje Abma, geboren Hoorn NH 21 maart 1887, overleden Amersfoort 28 maart 1965, trouwt (1) Teteringen 3 maart 1909 met Pieter Hendrik van der Kemp, geboren Sas van Gent 16 oktober 1881, overleden *, zoon van Eugène Alexandre Etienne van der Kemp en Catharina Jeannette van der Gon Netscher; trouwt (2) Singapore 14 oktober 1923 met Jacob van Rijn van Alkemade, geboren Laboean 8 mei 1885, overleden *, zoon van Ingebrecht Abraham van Rijn van Alkemade en Alida Maria Dijxhoorn; trouwt (3) Penang 2 mei 1925 (door echtscheiding ontbonden 14 oktober 1932) met Eduard Albin Frans van Bylandt, geboren Zoeterwoude 19 februari 1900, overleden Oostende 20 juli 1989, zoon van Hendrik van Bylandt en Joanna Carolina Elisabeth van Vetsera; hij hertrouwt Den Helder 28 november 1936 met Anna Maria Wilhelmina Bondam.
 
2. Sjoukjen Abma, geboren Hoorn NH circa 1889, verpleegster 1911, overleden Loosduinen 21 april 1911.
 
3. Johannes Petrus Abma, geboren Schagen 10 maart 1892, rijksambtenaar 1920, overleden *, trouwt (1) Roosendaal 25 november 1913 met Maria Catharina Adriana Bol, geboren Roosendaal 27 november 1891, overleden Roosendaal 7 juni 1919, dochter van George Philip Bol en Pieternella Johanna Schriek; trouwt (2) Purmerend 12 augustus 1920 met Strijntje Westmijze, geboren Purmerend 19 september 1890, overleden *, dochter van Garband Westmijze en Anna Christina Suidema.
 

 IXg  Abe (Alleszn) Abma, geboren IJlst 6 april 1864, overleden Rotterdam 19 februari 1945,
 
trouwt Strijen 26 augustus 1897 met Willempje de Wit, geboren Strijen 17 juni 1867, overleden Rotterdam 4 maart 1934, dochter van Johannes de Wit en Jacoba Timmerman en weduwe van Pieter Ras.
 
uit het huwelijk met Willempje de Wit:
1. Alle Abma, geboren Strijen 14 mei 1898, overleden *, trouwt Rotterdam 17 september 1919 met Ida Bul, geboren Oosterhout 15 juli 1901, overleden *, dochter van Leendert Bul en Adriana van Gils; zij hertrouwt Rotterdam 3 januari 1934 met Johannes IJzelenberg.
 
2. Sjoukje Abma, geboren Rotterdam 25 januari 1900, overleden *, trouwt Rotterdam 11 juni 1919 met Marinus Antonius van Gaans, geboren Oud en Nieuw Gastel 17 april 1895, overleden *, zoon van Dionicius van Gaans en Christina Gijzen.
 
3. Jacobus Johannes Petrus Abma, geboren Rotterdam 28 december 1900, overleden Rotterdam 11 maart 1901.
 
4. Murk Johannes Petrus Abma, geboren Rotterdam 24 maart 1902, overleden Rotterdam 6 augustus 1902.
 
5. Jeltje Abma, geboren Rotterdam 9 augustus 1904, overleden *, trouwt Rotterdam 30 oktober 1929 met Joost de Bruin, geboren Rotterdam 24 december 1900, overleden Rotterdam 15 mei 1940, zoon van Hendrik Cornelis de Bruin en Anna Nuis en gescheiden partner van Trijntje Elizabeth van der Molen.
 
6. Murk Petrus Abma, geboren Rotterdam 26 december 1905, overleden *, trouwt Rotterdam 9 maart 1932 met Christina Kaijser, geboren Godesberg circa 1901, overleden *, dochter van Georg Kaijser en Maria Kühnreich.
 

 IXh  Jeltje (Allesdr) Abma, geboren IJlst 13 juli 1871, overleden Rotterdam 17 maart 1930,
 
trouwt (1) Rotterdam 28 maart 1894 met Wigle (Taekeszn) van der Wal, geboren Workum 6 mei 1870, overleden Rotterdam 18 januari 1905, zoon van Taeke (Okkeszn) van der Wal en Saakjen (Eelkesdr) de Vries;
 
trouwt (2) Rotterdam 21 november 1906 (door echtscheiding ontbonden 22 januari 1910) met Marinus (Janszn) Slooter, geboren Mijnsheerenland 4 maart 1872, overleden Rotterdam 21 mei 1946, zoon van Jan Slooter en Maria van der Sijde en weduwnaar van Kaatje Tillich; hij hertrouwt Rotterdam 13 juni 1917 met Johanna Jacoba van Hofweegen.
 
uit het huwelijk met Wigle (Taekeszn) van der Wal:
1. Saakje Wilhelmina van der Wal, geboren Rotterdam 31 januari 1896, overleden Rotterdam 27 mei 1958, trouwt (1) Rotterdam 25 juni 1914 (door echtscheiding ontbonden 3 maart 1925) met Joost Engelchor, geboren Amsterdam circa 1891, overleden *, zoon van Olai Engelchor en Sara Bernardina Antonia Kuiter; hij hertrouwt Amsterdam 20 juni 1928 met Anna Hendrika Ribbers; trouwt (2) * met Daniel Johannes van Willigen, geboren Rotterdam 1 oktober 1902, overleden *, zoon van Julianus Marinus van Willigen en Teuna Doorn.
 
2. Alexander Taeke van der Wal, geboren Rotterdam 12 maart 1897, overleden *, trouwt Rotterdam 25 mei 1921 met Maria Gerardina Huijsman, geboren Bergen op Zoom 18 december 1898, overleden *, dochter van Joannes Adriaan Huijsman en Johanna Mijsbergen.
 
3. Sjoukje Johanna Petronella van der Wal, geboren Rotterdam 16 januari 1900, overleden *, trouwt Rotterdam 24 december 1924 met Lucas Leendert van Leeuwen, geboren Rotterdam 18 juli 1901, overleden Rotterdam 27 april 1948, zoon van Leendert van Leeuwen en Adriana de Vries.
 
4. Taeke Alexander van der Wal, geboren Rotterdam 16 januari 1900, overleden Rotterdam 18 januari 1900.
 
5. Elizabeth Pieternella Johanna van der Wal, geboren Rotterdam 1 augustus 1905, overleden *, trouwt Rotterdam 19 mei 1927 met Gerardus Petrus Franciscus Sonders, geboren Rotterdam 22 december 1902, overleden *, zoon van Joannes Henricus Sonders en Geertruida Elizabeth Adriana Milchers.
 

 VIIIc  Riemer (Murkszn) Abma, geboren IJlst 18 augustus 1835, timmerknecht 1864, timmermansknecht 1867, timmerknecht 1871, timmerknecht 1893, timmerknecht 1905, overleden IJlst 28 maart 1915,
 
trouwt IJlst 23 mei 1858 met Antje Wiersma, geboren IJlst 15 maart 1835, zonder beroep 1864, zonder beroep 1867, zonder beroep 1871, zonder beroep 1893, overleden IJlst 18 september 1896, dochter van Sybren (Uiltjeszn) Wiersma en Froukjen (Jansdr) Wijnja.
 
uit het huwelijk met Antje Wiersma:
1. Murk (Riemerszn) Abma ... klik op IXi
 
2. Froukjen (Riemersdr) Abma ... klik op IXj
 
3. Janke (Riemersdr) Abma ... klik op IXk
 
4. Sijbren (Riemerszn) Abma ... klik op IX-l
 
5. Jan (Riemerszn) Abma ... klik op IXm
 
6. naamloos Abma, geboren IJlst 4 juli 1871, overleden IJlst 4 juli 1871.
 

 IXi  Murk (Riemerszn) Abma, geboren IJlst 26 maart 1859, timmerman 1884, timmerman 1911, overleden * 1 juli 1933,
 
trouwt Leeuwarden 31 mei 1884 met Rinske Kuipers, geboren Leeuwarden 14 september 1861, dienstbode 1884, overleden * 25 december 1945, dochter van Epke Kuipers en Sijtske Wielinga.
 
uit het huwelijk met Rinske Kuipers:
1. Antje (Murksdr) Abma ... klik op Xb
 
2. Epco (Murkszn) Abma, geboren * 8 november 1893, overleden * 1 januari 1973, trouwt * met Winnefred NN, geboren * circa 1900, overleden *.
 
3. Riemer (Murkszn) Abma ... klik op Xc
 
4. Reink (Murkszn) Abma, geboren * 30 juni 1899, overleden * 28 juni 1982.
 

 Xb  Antje (Murksdr) Abma, geboren * 4 maart 1885, overleden * 18 juni 1967,
 
trouwt * 1913 met Hille Wischmeyer, geboren Franeker 17 januari 1879, overleden * 1 oktober 1966, zoon van Willem (Hendrikszn) Wischmeyer en Grietje (Douwesdr) Dijkstra.
 
uit het huwelijk met Hille Wischmeyer:
1. Rene Wischmeyer, geboren Ringle 24 november 1914, overleden Kalamazoo 17 oktober 2005, begraven Ringle, Forestville Cemetery oktober 2005, trouwt * 18 juni 1937 met Hendrik Vlietstra, geboren Nieuweroord 17 juli 1904, overleden Kalamazoo 6 januari 2002, begraven Ringle, Forestville Cemetery januari 2002, zoon van Johannes Vlietstra en Hendrika Otten.
 
2. Gertrude Wischmeyer, geboren * 15 maart 1917, overleden * 13 juni 1991, trouwt * met John Bultman, geboren * circa 1915, overleden *.
 
3. Martin Wischmeyer, geboren Easton 13 oktober 1919, overleden Wausau 7 juni 2017, begraven Easton, Forestville Cemetery 13 juni 2017.
 

 Xc  Riemer (Murkszn) Abma, geboren Amsterdam 21 augustus 1896, boekhouder 1911, overleden *,
 
trouwt Amsterdam 1 juni 1911 met Alida Hendrika Beijer, geboren Amsterdam 12 mei 1888, overleden *, dochter van Hendrik Jan Beijer en Wilhelmina Elisabeth Gerardina van Kleeff.
 
uit het huwelijk met Alida Hendrika Beijer:
Hendrik Riemer Abma, geboren Amsterdam 17 september 1913, overleden *, trouwt (1) met Henriëtte Doorn, geboren Schoten 1 mei 1914, overleden Heemstede 12 juni 1951, begraven Heemstede, Algemene Begraafplaats 15 juni 1951, dochter van Bernhard Doorn en Aaltje van Essen; trouwt (2) * na juni 1951 met Maria Catharina Schous, geboren Haarlem 31 mei 1924, overleden Heemstede 24 september 2009, gecremeerd Haarlem, Crematorium 30 september 2009.
 

 IXj  Froukjen (Riemersdr) Abma, geboren IJlst 18 juni 1861, overleden Arcadia 8 december 1949,
 
trouwt IJlst 11 mei 1884 met Johannes (Nammenszn) Bouma, geboren Sneek 16 mei 1862, overleden * 8 mei 1917, zoon van Nammen (Obbeszn) Bouma en Riemke (Wybesdr) Wilbers.
 
uit het huwelijk met Johannes (Nammenszn) Bouma:
1. Nammen Bouma, geboren Hidaard 4 november 1884, overleden Ansley 3 februari 1977, trouwt * met Marie Magdelena Franzen, geboren Arcadia 23 november 1898, overleden * 2 oktober 1947, dochter van Dirk O. Franzen en Sophia C. Peters.
 
2. Antje Bouma, geboren Sneek 8 november 1886, overleden * 5 februari 1954, trouwt * met Porter Swinfin Dunlap, geboren * circa 1885, overleden *.
 
3. Riemer Bouma, geboren Sneek 13 juli 1888, overleden * 8 mei 1980, trouwt * met Mary Travis, geboren * circa 1888, overleden *.
 
4. Obbe Bouma, geboren Sneek 22 januari 1893, overleden Amarillo 8 oktober 1978, trouwt * met Gertrude Barnes, geboren * circa 1895, overleden *.
 
5. Murk Bouma, geboren Sneek 19 juli 1894, overleden Waynoka 23 februari 1991, trouwt * met Myrtle S. Barnes, geboren * circa 1895, overleden *.
 
6. Willie Bouma, geboren * 8 februari 1898, overleden * september 1898.
 
7. Jennie M. Bouma, geboren * 4 februari 1901, overleden *, trouwt * met Martinus Biemond, geboren * circa 1901, overleden *.
 

 IXk  Janke (Riemersdr) Abma, geboren IJlst 7 februari 1863, overleden Easton 20 juni 1933,
 
trouwt IJlst 8 april 1883 met Rimmer (Anneszn) Hettinga, geboren De Hommerts 28 augustus 1861, overleden Ringle / Easton 17 januari 1938, zoon van Anne (Pieterszn) Hettinga en Pietje (Rimmersdr) de Vries.
 
uit het huwelijk met Rimmer (Anneszn) Hettinga:
1. Anne (Rimmerszn) Hettinga, geboren Hidaard 10 september 1883, overleden Easton 17 augustus 1962, trouwt Wausau 5 november 1915 met Susie Fraaza, geboren Muskegon 1 maart 1886, overleden Ringle 20 mei 1977.
 
2. Riemer (Rimmerszn) Hettinga, geboren Hidaard 5 oktober 1884, overleden Grandville 8 november 1962, trouwt Birnamwood 1 juli 1911 met Tjeerdtje (Taekesdr) Sjoerdsma, geboren Ternaard 4 november 1891, overleden Grandville 8 januari 1979, dochter van Taeke (Sjoerdszn) Sjoerdsma en Klaaske (Annesdr) Meinema en weduwe van John Wynalda.
 
3. Pieter (Rimmerszn) Hettinga, geboren Burgwerd 25 april 1886, overleden Easton / Ringle 30 december 1958, trouwt Easton 28 november 1907 met Anne Tepaske, geboren Harrison 16 oktober 1888, overleden Wausau 2 september 1965, dochter van Derk Jan Tepaske en Aukje (Ariensdr) van der Schaaf.
 
4. Murk (Rimmerszn) Hettinga, geboren Wonseradeel 3 juli 1887, overleden Vicksburg-MI 1 oktober 1958, trouwt Kalamazoo 26 maart 1913 met Gertrude Sopjes, geboren * circa 1890, overleden * september 1945, dochter van Olfert Sopjes en Geertruij Elisabeth Elffers.
 
5. Sybren (Rimmerszn) Hettinga, geboren Wonseradeel 20 december 1888, overleden * 21 februari 1958, trouwt * 30 augustus 1912 met Johanna Tepaske, geboren Harrison 31 december 1890, overleden Harvard 7 mei 1978, dochter van Derk Jan Tepaske en Aukje (Ariensdr) van der Schaaf.
 
6. Pietje Antje (Rimmersdr) Hettinga ... klik op Xd
 
7. Jan (Rimmerszn) Hettinga, geboren Bolsward 27 juli 1892, overleden Wausau 7 mei 1965, trouwt * met Cynthia Tepaske, geboren * 1887, overleden * 1946, dochter van Derk Jan Tepaske en Aukje (Ariensdr) van der Schaaf.
 
8. Antje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 29 oktober 1893, overleden Bolsward 17 januari 1895.
 
9. Rimmer (Rimmerszn) Hettinga, geboren Bolsward 9 juli 1895, overleden * mei 1984.
 
10. Froukje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 20 april 1897, overleden Bolsward 14 juli 1897.
 
11. Sipkje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 20 april 1897, overleden *, trouwt Wausau 3 juni 1925 met Henry Harsevoort, geboren * 24 november 1892, overleden * 30 december 1968.
 
12. Antje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 17 januari 1899, overleden Schofield 15 augustus 1989, trouwt * met Dirk (Harmenszn) Herrema, geboren Sint Jacobiparochie 6 maart 1895, overleden Ringle 26 februari 1968, zoon van Harmen (Janszn) Herrema en Gaatske (Pietersdr) Bosje.
 
13. Froukje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 16 maart 1900, overleden Bolsward 8 juni 1900.
 
14. Froukje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 15 juli 1901, overleden Bolsward 11 mei 1903.
 
15. Lolkje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 4 december 1902, overleden Bolsward 23 mei 1903.
 
16. naamloos Hettinga, geboren * 15 juni 1905, overleden * 15 juni 1905.
 
17. Theodore (Rimmerszn) Hettinga, geboren Ringle 17 augustus 1906, overleden Wausau 2 augustus 1959, trouwt Easton 23 maart 1935 met Esther Ruth Kole, geboren Ringle 7 januari 1916, overleden Wausau 20 juni 2003, dochter van Adriaan Kole en Adriana Kraak.
 
18. Benjamin (Rimmerszn) Hettinga, geboren Ringle 21 september 1907, overleden * 14 juni 1960, begraven Ringle, Forestville Cemetery juni 1960, trouwt * met Effie Fraaza, geboren * 15 maart 1917, overleden * 15 september 1992, begraven Ringle, Forestville Cemetery, dochter van Henry Fraaza en Clara den Hollander.
 

 Xd  Pietje Antje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Burgwerd 31 januari 1891, overleden Ringle 6 augustus 1939,
 
trouwt (1) Wausau 13 september 1915 met Jelle (Pieterszn) Holster, geboren Bozum 24 juni 1887, overleden Ringle 15 januari 1929, zoon van Pieter (Pieterszn) Holster en Anskje (Jellesdr) Sybrandy;
 
trouwt (2) Easton 5 juli 1932 met Henry Johan Geurink, geboren Sheboygan County 21 maart 1870, overleden Ringle 6 juli 1959, zoon van Aren Jan Geurink en Harmina Oonk en weduwnaar van Aafke Jensema.
 
uit het huwelijk met Jelle (Pieterszn) Holster:
Anna Holster, geboren Ringle 30 juli 1916, overleden *, trouwt Easton 17 juni 1936 met Floyd Geurink, geboren Easton 4 augustus 1913, overleden Wausau 17 augustus 1996, zoon van Henry Johan Geurink en Aafke Jensema.
 

 IX-l  Sijbren (Riemerszn) Abma, geboren IJlst 25 november 1864, schoenmaker 1893, schoenmaker 1893, schoenmaker 1894, schoenmaker 1894, schoenmaker 1897, schoenmaker 1898, schoenmaker 1902, schoenmaker 1905, overleden Joure 20 juni 1905,
 
trouwt Joure 19 maart 1893 met Grietje (Nannesdr) van der Leen, geboren Joure 6 februari 1865, zonder beroep 1893, zonder beroep 1893, zonder beroep 1894, zonder beroep 1894, zonder beroep 1897, zonder beroep 1898, zonder beroep 1902, zonder beroep 1922, overleden Joure 18 juni 1922, dochter van Nanne (Hesselszn) van der Leen en Geertje (Allesdr) Hosper.
 
uit het huwelijk met Grietje (Nannesdr) van der Leen:
1. Geertje Abma, geboren IJlst 16 december 1893, overleden *.
 
2. naamloos Abma, geboren IJlst 22 december 1894, overleden IJlst 22 december 1894.
 
3. naamloos Abma, geboren IJlst 22 december 1894, overleden IJlst 22 december 1894.
 
4. Riemer Abma, geboren Sneek 26 augustus 1897, overleden *, trouwt Joure 10 juli 1924 met Anna Soetinga, geboren Joure 4 maart 1897, overleden *, dochter van Jacob Soetinga en Alida Lizette Zandhuis.
 
5. Nanne Abma, geboren Sneek 8 december 1898, overleden *, trouwt Joure 18 februari 1926 met Froukje Jelsma, geboren Joure 18 september 1900, overleden *, dochter van Albert Jelsma en Neeltje Slijt.
 
6. Antje Abma, geboren Joure 7 februari 1902, overleden *.
 

 IXm  Jan (Riemerszn) Abma, geboren IJlst 5 februari 1867, onderwijzer 1895, onderwijzer 1896, onderwijzer 1898, onderwijzer 1902, overleden Doorn 1 april 1952,
 
trouwt IJlst 11 maart 1894 met Antje (Sjoerdsdr) Kuperus, geboren IJlst 3 oktober 1868, zonder beroep 1895, zonder beroep 1896, zonder beroep 1898, zonder beroep 1902, overleden Doorn 8 juli 1934, dochter van Sjoerd (Hendrikszn) Kuperus en Pietje (Keimpesdr) Boersma.
 
uit het huwelijk met Antje (Sjoerdsdr) Kuperus:
1. naamloos Abma, geboren IJlst 15 januari 1895, overleden IJlst 15 januari 1895.
 
2. Sjoerd (Janszn) Abma ... klik op Xe
 
3. Antje (Jansdr) Abma, geboren IJlst 5 april 1898, overleden * 11 december 1975, begraven Baarn, Nieuwe Begraafplaats december 1975, trouwt Doorn 25 september 1934 met Cornelis Rot, geboren Westzaan 1 augustus 1891, houthandelaar 1917, houthandelaar 1924, overleden * 20 december 1975, begraven Baarn, Nieuwe Begraafplaats december 1975, zoon van Pieter Rot en Pietertje de Vries en weduwnaar van Anna Telkamp.
 
4. Pietje (Jansdr) Abma, geboren IJlst 15 augustus 1902, overleden * 18 januari 1966, begraven Doorn, Oude Algemene Begraafplaats januari 1966.
 
5. Froukje (Jansdr) Abma, geboren Doorn 13 mei 1911, overleden * 1 december 1971, begraven Doorn, Oude Algemene Begraafplaats december 1971.
 

 Xe  Sjoerd (Janszn) Abma, geboren IJlst 1 mei 1896, overleden * 1 februari 1970, begraven Wassenaar, Begraafplaats Dorpskerk februari 1970,
 
trouwt Rotterdam 14 juli 1926 met Hendrika Helena van der Gaag, geboren Kralingen 19 augustus 1893, overleden * 19 augustus 1973, begraven Wassenaar, Begraafplaats Dorpskerk augustus 1973, dochter van Jan van der Gaag en Anna Vermaas.
 
uit het huwelijk met Hendrika Helena van der Gaag:
1. Antje Abma, geboren * circa 1927, overleden Wassenaar 8 december 1927.
 
2. Antje Abma, geboren * 6 september 1928, overleden * 23 augustus 2000, begraven Wassenaar, Begraafplaats Dorpskerk augustus 2000.
 
  index op in deze parenteel vermelde personen
Abbema, Anne (Wybeszn)
1620-1684
 II 
Abbema, Freerck (Murkszn)
1686-1724
 IV 
Abbema, Murck (Anneszn)
1650-1695
 III 
Abbema, Wybe (Wabeszn)
1592-1656
 I 
Abma, Aafke (Murksdr)
1892-?
 IXa,6 
Abma, Abe (Alleszn)
1864-1945
 IXg 
Abma, Abe (Murkszn)
1762-1826
 VI 
Abma, Abe (Murkszn)
1828-1829
 VIIb,2 
Abma, Abe (Murkszn)
1830-1872
 VIIIa 
Abma, Abe (Murkszn)
1889-1939
 IXa,5 
Abma, Albert Willem
1891-1920
 IXb,2 
Abma, Alle
1866-1927
 IXc 
Abma, Alle
1898-?
 IXg,1 
Abma, Alle (Murkszn)
1831-1872
 VIIIb 
Abma, Anna Martje
1889-1972
 IXb,1 
Abma, Antje
1902-?
 IX-l,6 
Abma, Antje
1927-1927
 Xe,1 
Abma, Antje
1928-2000
 Xe,2 
Abma, Antje (Jansdr)
1898-1975
 IXm,3 
Abma, Antje (Murksdr)
1885-1967
 Xb 
Abma, Arnold Johan Eduard
1893-?
 IXb,3 
Abma, Beitske (Abesdr)
1799-1808
 VI,8 
Abma, Beitske (Abesdr)
1808-1881
 VI,11 
Abma, Cornelis (Murkszn)
1901-1901
 IXa,11 
Abma, Dirkje (Murksdr)
1899-1899
 IXa,9 
Abma, Epco (Murkszn)
1893-1973
 IXi,2 
Abma, Froukje (Jansdr)
1911-1971
 IXm,5 
Abma, Froukjen (Riemersdr)
1861-1949
 IXj 
Abma, Geert
1860-1927
 IXb 
Abma, Geert (Murkszn)
1903-?
 IXa,12 
Abma, Geertje
1893-?
 IX-l,1 
Abma, Geertje (Murksdr)
1826-1826
 VIIb,1 
Abma, Geertje (Murksdr)
1833-1851
 VIIb,5 
Abma, Geeske (Murksdr)
1910-1912
 IXa,16 
Abma, Hendrik Riemer
1913-?
 Xc,1 
Abma, Hiltje (Murksdr)
1885-1957
 Xa 
Abma, Hiltje (Murksdr)
1907-1909
 IXa,15 
Abma, Jacobus Johannes Petrus
1900-1901
 IXg,3 
Abma, Jan
1856-1874
 VIIIa,2 
Abma, Jan (Murkszn)
1904-1904
 IXa,13 
Abma, Jan (Riemerszn)
1867-1952
 IXm 
Abma, Janke
1858-1947
 VIIIa,3 
Abma, Janke (Murksdr)
1887-1973
 IXa,4 
Abma, Janke (Riemersdr)
1863-1933
 IXk 
Abma, Jantje (Murksdr)
1905-?
 IXa,14 
Abma, Jeltje
1870-1873
 VIIIa,8 
Abma, Jeltje
1904-?
 IXg,5 
Abma, Jeltje (Allesdr)
1871-1930
 IXh 
Abma, Johannes (Murkszn)
1883-1943
 IXa,2 
Abma, Johannes Petrus
1892-?
 IXf,3 
Abma, Johannes Petrus (Alleszn)
1861-1939
 IXf 
Abma, Martzen (Murksdr)
1881-1962
 IXa,1 
Abma, Maurits
1892-1892
 IXd,1 
Abma, Murk (Abeszn)
1789-1791
 VI,1 
Abma, Murk (Abeszn)
1791-1796
 VI,3 
Abma, Murk (Abeszn)
1796-1803
 VI,6 
Abma, Murk (Abeszn)
1803-1836
 VIIb 
Abma, Murk (Abeszn)
1855-1943
 IXa 
Abma, Murk (Alleszn)
1857-1939
 IXe 
Abma, Murk (Freerkszn)
1713-1779
 V 
Abma, Murk (Riemerszn)
1859-1933
 IXi 
Abma, Murk Johannes Petrus
1902-1902
 IXg,4 
Abma, Murk Petrus
1905-?
 IXg,6 
Abma, Murkje
1887-1965
 IXf,1 
Abma, naamloos
1871-1871
 VIIIc,6 
Abma, naamloos
1894-1894
 IX-l,2 
Abma, naamloos
1894-1894
 IX-l,3 
Abma, naamloos
1895-1895
 IXm,1 
Abma, naamloos (Murkszn)
1900-1900
 IXa,10 
Abma, Nanne
1898-?
 IX-l,5 
Abma, Oepke
1897-?
 IXc,1 
Abma, Pietje (Jansdr)
1902-1966
 IXm,4 
Abma, Reink (Murkszn)
1899-1982
 IXi,4 
Abma, Riemer
1897-?
 IX-l,4 
Abma, Riemer (Abeszn)
1793-1798
 VI,4 
Abma, Riemer (Abeszn)
1798-1804
 VI,7 
Abma, Riemer (Abeszn)
1804-1811
 VI,10 
Abma, Riemer (Murkszn)
1835-1915
 VIIIc 
Abma, Riemer (Murkszn)
1896-?
 Xc 
Abma, Riemke (Abesdr)
1815-?
 VI,12 
Abma, Rinkje (Murksdr)
1898-1898
 IXa,8 
Abma, Rinkjen
1868-1933
 IXd 
Abma, Sijbren (Riemerszn)
1864-1905
 IX-l 
Abma, Sjoerd (Janszn)
1896-1970
 Xe 
Abma, Sjouke (Alleszn)
1866-1869
 VIIIb,4 
Abma, Sjoukje
1900-?
 IXg,2 
Abma, Sjoukje (Abesdr)
1794-1824
 VIIa 
Abma, Sjoukje Alida
1898-?
 IXe,2 
Abma, Sjoukjen
1889-1911
 IXf,2 
Abma, Teije (Abeszn)
1790-1811
 VI,2 
Abma, Wiebe
1863-1923
 VIIIa,5 
Abma, Wiebe (Murkszn)
1896-?
 IXa,7 
Abma, Wilhelmina Jacoba
1896-?
 IXe,1 
Attema, Maaike (Jellesdr)
1831-?
 IXc 
Aukes, Sytske
1750-?
 VIIa 
Barnes, Gertrude
1895-?
 IXj,4 
Barnes, Myrtle S.
1895-?
 IXj,5 
Beijer, Alida Hendrika
1888-?
 Xc 
Beijer, Hendrik Jan
1864-?
 Xc 
Bergh, Carel Hendrik van den
1830-?
 IXf 
Bergh, Maria van den
1872-1929
 IXf 
Biemond, Martinus
1901-?
 IXj,7 
Boer, Hiltje (Jansdr) de
1839-1897
 IXa 
Boersma, Pietje (Keimpesdr)
1829-1905
 IXm 
Bokma, Auke (Watzeszn)
1775-?
 VIIa 
Bokma, Auke (Watzeszn)
1822-?
 VIIa,2 
Bokma, Sietske (Watzesdr)
1820-?
 VIIa,1 
Bol, George Philip
1862-?
 IXf,3 
Bol, Maria Catharina Adriana
1891-1919
 IXf,3 
Bondam, Anna Maria Wilhelmina
1900-1986
 IXf,1 
Bosje, Gaatske (Pietersdr)
1865-1901
 IXk,12 
Botermans, Willemina Catriena
1856-?
 IXe,2 
Bouma, Antje
1886-1954
 IXj,2 
Bouma, Jennie M.
1901-?
 IXj,7 
Bouma, Johannes (Nammenszn)
1862-1917
 IXj 
Bouma, Murk
1894-1991
 IXj,5 
Bouma, Nammen
1884-1977
 IXj,1 
Bouma, Nammen (Obbeszn)
1815-?
 IXj 
Bouma, Obbe
1893-1978
 IXj,4 
Bouma, Riemer
1888-1980
 IXj,3 
Bouma, Willie
1898-1898
 IXj,6 
Bovenkerk, Pieter
1892-1941
 IXa,7 
Breutrick, Maicke (Freerksdr)
1664-1715
 III 
Broersma, Antje
1898-?
 IXa,5 
Broersma, Jan
1873-?
 IXa,5 
Bruin, Albarta de
1842-?
 IXd 
Bruin, Hendrik Cornelis de
1880-?
 IXg,5 
Bruin, Joost de
1900-1940
 IXg,5 
Bul, Ida
1901-?
 IXg,1 
Bul, Leendert
1861-?
 IXg,1 
Bultman, John
1915-?
 Xb,2 
Buma, Rintske (Ruurdsdr)
1694-1758
 IV 
Buma, Ruurd (Janszn)
1670-?
 IV 
Burgerhout, Jan
1856-?
 IXe,2 
Burgerhout, Wilhelm
1894-1942
 IXe,2 
Bylandt, Eduard Albin Frans van
1900-1989
 IXf,1 
Bylandt, Hendrik van
1863-1932
 IXf,1 
Dijkstra, Dooitske
1896-1925
 IXa,5 
Dijkstra, Grietje (Douwesdr)
1841-?
 Xb 
Dijkstra, Pieter
1874-?
 IXa,5 
Dijxhoorn, Alida Maria
1859-1936
 IXf,1 
Doorn, Bernhard
1880-1961
 Xc,1 
Doorn, Henriëtte
1914-1951
 Xc,1 
Doorn, Teuna
1881-?
 IXh,1 
Drost, Bernard Johannes
1881-1909
 IXa,1 
Drost, Johannes Antonius
1853-?
 IXa,1 
Dunlap, Porter Swinfin
1885-?
 IXj,2 
Egten, Geert van
1864-?
 IXa,7 
Egten, Geertien van
1902-1958
 IXa,7 
Elffers, Geertruij Elisabeth
1853-1910
 IXk,4 
Elgersma, Anne (Jochemszn)
1690-?
 IV 
Emes, Jantien
1590-?
 II 
Engelchor, Joost
1891-?
 IXh,1 
Engelchor, Olai
1850-?
 IXh,1 
Epkes, Sjouk
1734-1775
 V 
Essen, Aaltje van
1882-1954
 Xc,1 
Feites, Bauk
1710-?
 V 
Fiekert, Helena Johanna
1895-?
 IXd,3 
Foks, Christina
1821-1906
 VIIIa,3 
Fraaza, Effie
1917-1992
 IXk,18 
Fraaza, Henry
1889-1966
 IXk,18 
Fraaza, Susie
1886-1977
 IXk,1 
Franzen, Dirk O.
1850-1910
 IXj,1 
Franzen, Marie Magdelena
1898-1947
 IXj,1 
Gaag, Hendrika Helena van der
1893-1973
 Xe 
Gaag, Jan van der
1859-?
 Xe 
Gaans, Dionicius van
1865-?
 IXg,2 
Gaans, Marinus Antonius van
1895-?
 IXg,2 
Geurink, Aren Jan
1822-1899
 Xd 
Geurink, Floyd
1913-1996
 Xd,1 
Geurink, Henry Johan
1870-1959
 Xd 
Geurink, Henry Johan
1870-1959
 Xd,1 
Gijzen, Christina
1866-?
 IXg,2 
Gilon, Jacoba Wilhelmina
1872-1947
 IXe 
Gilon, Toussaint Bartolomeus
1833-?
 IXe 
Gils, Adriana van
1864-?
 IXg,1 
Goitjes, Freerck
1640-?
 III 
Gon Netscher, Catharina Jeannette van der
1853-?
 IXf,1 
Groenveld, Jan (Meintesdr)
1810-1868
 VIIIa 
Groenveld, Martzen (Jansdr)
1835-1870
 VIIIa 
Haarsma, Grietje
1875-1925
 IXa,5 
Ham, Jan
1867-1926
 IXf 
Harsevoort, Henry
1892-1968
 IXk,11 
Haytses, Sjoerdke
1565-?
 I 
Heide, Elske van der
1842-1906
 IXa,4 
Heide, Elske van der
1842-1906
 Xa 
Herrema, Dirk (Harmenszn)
1895-1968
 IXk,12 
Herrema, Harmen (Janszn)
1860-1909
 IXk,12 
Hettinga, Anne (Pieterszn)
1833-1901
 IXk 
Hettinga, Anne (Rimmerszn)
1883-1962
 IXk,1 
Hettinga, Antje (Rimmersdr)
1893-1895
 IXk,8 
Hettinga, Antje (Rimmersdr)
1899-1989
 IXk,12 
Hettinga, Benjamin (Rimmerszn)
1907-1960
 IXk,18 
Hettinga, Froukje (Rimmersdr)
1897-1897
 IXk,10 
Hettinga, Froukje (Rimmersdr)
1900-1900
 IXk,13 
Hettinga, Froukje (Rimmersdr)
1901-1903
 IXk,14 
Hettinga, Jan (Rimmerszn)
1892-1965
 IXk,7 
Hettinga, Lolkje (Rimmersdr)
1902-1903
 IXk,15 
Hettinga, Murk (Rimmerszn)
1887-1958
 IXk,4 
Hettinga, naamloos
1905-1905
 IXk,16 
Hettinga, Pieter (Rimmerszn)
1886-1958
 IXk,3 
Hettinga, Pietje Antje (Rimmersdr)
1891-1939
 Xd 
Hettinga, Riemer (Rimmerszn)
1884-1962
 IXk,2 
Hettinga, Rimmer (Anneszn)
1861-1938
 IXk 
Hettinga, Rimmer (Rimmerszn)
1895-1984
 IXk,9 
Hettinga, Sipkje (Rimmersdr)
1897-?
 IXk,11 
Hettinga, Sybren (Rimmerszn)
1888-1958
 IXk,5 
Hettinga, Theodore (Rimmerszn)
1906-1959
 IXk,17 
Hoekstra, Bauke
1884-1961
 Xa 
Hoekstra, Douwe Frans
1887-1955
 IXa,4 
Hoekstra, Elske
1906-1998
 Xa,1 
Hoekstra, Johannes (Popkeszn)
1821-1891
 IXf 
Hoekstra, Klaaske (Johannesdr)
1855-1916
 IXf 
Hoekstra, Martha
1918-1930
 Xa,2 
Hoekstra, Yede
1850-1906
 IXa,4 
Hoekstra, Yede
1850-1906
 Xa 
Hofweegen, Johanna Jacoba van
1889-1975
 IXh 
Hollander, Clara den
1892-1958
 IXk,18 
Holster, Anna
1916-?
 Xd,1 
Holster, Jelle (Pieterszn)
1887-1929
 Xd 
Holster, Pieter (Pieterszn)
1853-1915
 Xd 
Hoogd, Simon de
1870-?
 IXa,7 
Hoogd, Zwaantje de
1898-?
 IXa,7 
Hosper, Geertje (Allesdr)
1838-1914
 IX-l 
Huijsman, Joannes Adriaan
1859-1931
 IXh,2 
Huijsman, Maria Gerardina
1898-?
 IXh,2 
IJburg, Wilhelmina Jacoba
1845-?
 IXe 
IJzelenberg, Johannes
1904-?
 IXg,1 
Jaski, Lollina (Theunisdr)
1848-?
 IXb,1 
Jelles, Epke
1710-?
 V 
Jelsma, Albert
1854-?
 IX-l,5 
Jelsma, Froukje
1900-?
 IX-l,5 
Jensema, Aafke
1877-1928
 Xd 
Jensema, Aafke
1877-1928
 Xd,1 
Jong, Antje (Rienksdr) de
1816-1860
 IXb 
Jong, Baukje (Wytzesdr) de
1837-1927
 VIIIa,5 
Jong, Grietje de
1867-1932
 IXc 
Jong, Marijke (Aukesdr) de
1824-1870
 IXf 
Jong, Oepke (Dooitzeszn) de
1837-?
 IXc 
Kaijser, Christina
1901-?
 IXg,6 
Kaijser, Georg
1875-?
 IXg,6 
Karssemeijer, Geertje
1872-?
 IXa,7 
Kemp, Eugène Alexandre Etienne van der
1846-1909
 IXf,1 
Kemp, Pieter Hendrik van der
1881-?
 IXf,1 
Kleeff, Wilhelmina Elisabeth Gerardina van
1867-?
 Xc 
Kole, Adriaan
1863-1939
 IXk,17 
Kole, Esther Ruth
1916-2003
 IXk,17 
Koning, Janna
1888-1918
 IXb,1 
Kraak, Adriana
1873-1957
 IXk,17 
Kühnreich, Maria
1875-?
 IXg,6 
Kuipers, Epke
1830-?
 IXi 
Kuipers, Rinske
1861-1945
 IXi 
Kuiter, Sara Bernardina Antonia
1851-?
 IXh,1 
Kuperus, Antje (Sjoerdsdr)
1868-1934
 IXm 
Kuperus, Sjoerd (Hendrikszn)
1807-?
 IXm 
Leen, Grietje (Nannesdr) van der
1865-1922
 IX-l 
Leen, Nanne (Hesselszn) van der
1834-1902
 IX-l 
Leeuwen, Leendert van
1868-?
 IXh,3 
Leeuwen, Lucas Leendert van
1901-1948
 IXh,3 
Meinema, Klaaske (Annesdr)
1868-?
 IXk,2 
Meyer, Gerrit (Martinuszn)
1895-?
 IXa,6 
Meyer, Martinus
1867-?
 IXa,6 
Mijsbergen, Johanna
1874-?
 IXh,2 
Milchers, Geertruida Elizabeth Adriana
1871-?
 IXh,5 
Minks, Binke
1865-?
 VIIIa,5 
Minks, Jan (Ieskeszn)
1836-1905
 VIIIa,5 
Molen, Trijntje Elizabeth van der
1903-1953
 IXg,5 
Monsma, Hiltje (Jansdr)
1824-1886
 IXa 
Muizelaar, Hains
1870-?
 IXc,1 
Muizelaar, Janke
1902-1986
 IXc,1 
Mulder, Gerrit
1878-1957
 IXa,1 
Mulder, Willem
1849-1928
 IXa,1 
Nijenhuis, Geertruida
1864-?
 IXa,7 
NN, NN
1670-?
 IV 
NN, NN
1755-?
 VI 
NN, Winnefred
1900-?
 IXi,2 
Nuis, Anna
1882-?
 IXg,5 
Oonk, Harmina
1832-?
 Xd 
Otten, Hendrika
1873-?
 Xb,1 
Peters, Sophia C.
1858-1826
 IXj,1 
Postma, Elisabeth
1857-?
 IXa,1 
Prins, Jakob
1834-?
 IXf 
Prins, Meinsje
1869-1949
 IXf 
Putters, Cornelis Johannes
1861-1937
 IXd,3 
Putters, Cornelis Johannes
1899-?
 IXd,3 
Quispel, Elizabeth
1854-?
 IXe,1 
Ras, Pieter
1865-1895
 IXg 
Ribbers, Anna Hendrika
1897-?
 IXh,1 
Rigteren, Johan Peter van
1867-1918
 IXf 
Rijn van Alkemade, Ingebrecht Abraham van
1858-1932
 IXf,1 
Rijn van Alkemade, Jacob van
1885-?
 IXf,1 
Rot, Cornelis
1891-1975
 IXm,3 
Rot, Pieter
1865-1930
 IXm,3 
Schaaf, Aukje (Ariensdr) van der
1861-1944
 IXk,3 
Schaaf, Aukje (Ariensdr) van der
1861-1944
 IXk,5 
Schaaf, Aukje (Ariensdr) van der
1861-1944
 IXk,7 
Scheepstra, Egbert
1905-1973
 Xa,1 
Scheepstra, Melle
1878-1965
 Xa,1 
Schotsman, Geeske (Waajesdr)
1857-1938
 IXb 
Schotsman, Waaje (Heereszn)
1812-1867
 IXb 
Schous, Maria Catharina
1924-2009
 Xc,1 
Schriek, Pieternella Johanna
1871-?
 IXf,3 
Siebesma, Geertje (Siebrensdr)
1775-?
 VIIb 
Sijde, Maria van der
1830-?
 IXh 
Sjoerds, Watze
1740-?
 VIIa 
Sjoerdsma, Taeke (Sjoerdszn)
1863-?
 IXk,2 
Sjoerdsma, Tjeerdtje (Taekesdr)
1891-1979
 IXk,2 
Slijt, Neeltje
1857-?
 IX-l,5 
Slooten, Herman van
1903-?
 IXa,14 
Slooten, Jacobus van
1868-?
 IXa,14 
Slooter, Jan
1832-?
 IXh 
Slooter, Marinus (Janszn)
1872-1946
 IXh 
Sluimer, Adriana
1881-1911
 IXa,4 
Sluis, Joukje van der
1871-?
 IXa,5 
Soetinga, Anna
1897-?
 IX-l,4 
Soetinga, Jacob
1869-?
 IX-l,4 
Sonders, Gerardus Petrus Franciscus
1902-?
 IXh,5 
Sonders, Joannes Henricus
1871-?
 IXh,5 
Sopjes, Gertrude
1890-1945
 IXk,4 
Sopjes, Olfert
1852-?
 IXk,4 
Souverein, Johannes
1821-1904
 IXa 
Souverein, Trijntje
1857-1896
 IXa 
Suidema, Anna Christina
1849-?
 IXf,3 
Sybrandy, Anskje (Jellesdr)
1855-1913
 Xd 
Syrcxma, Murck (Evertszn)
1590-?
 II 
Syrcxma, Richt (Murcksdr)
1625-?
 II 
Sytses, Goyts
1595-?
 I 
Taekema, Kornelis (Taekeszn)
1833-1897
 IXa 
Taekema, Tjaltje
1869-1938
 IXa 
Telkamp, Anna
1892-1933
 IXm,3 
Tepaske, Anne
1888-1965
 IXk,3 
Tepaske, Cynthia
1887-1946
 IXk,7 
Tepaske, Derk Jan
1854-1931
 IXk,3 
Tepaske, Derk Jan
1854-1931
 IXk,5 
Tepaske, Derk Jan
1854-1931
 IXk,7 
Tepaske, Johanna
1890-1978
 IXk,5 
Thijssen, Meinu
1640-?
 III 
Tigchelaar, Tietje
1876-1959
 Xa,1 
Tillich, Kaatje
1874-1906
 IXh 
Tilstra, Aaltje
1874-?
 IXa,14 
Timmerman, Jacoba
1845-1903
 IXg 
Travis, Mary
1888-?
 IXj,3 
Tresling, Dieuwke (Riemersdr)
1766-1837
 VI 
Tresling, Riemer
1740-?
 VI 
Velthuizen, Alberta
1899-1899
 IXd,2 
Velthuizen, Alberta
1903-1903
 IXd,4 
Velthuizen, Marta Gijberta
1901-?
 IXd,3 
Velthuizen, Teunis
1833-1890
 IXd 
Velthuizen, Willem
1872-1941
 IXd 
Vermaas, Anna
1859-?
 Xe 
Vetsera, Joanna Carolina Elisabeth van
1868-1901
 IXf,1 
Visser, Tijs (Wybeszn)
1843-1919
 IXb,1 
Visser, Tijs Wiebe
1885-1962
 IXb,1 
Vlietstra, Hendrik
1904-2002
 Xb,1 
Vlietstra, Johannes
1869-1952
 Xb,1 
Vries, Adriana de
1873-?
 IXh,3 
Vries, Pietertje de
1865-1930
 IXm,3 
Vries, Pietje (Rimmersdr) de
1837-1908
 IXk 
Vries, Saakjen (Eelkesdr) de
1842-?
 IXh 
Wal, Alexander Taeke van der
1897-?
 IXh,2 
Wal, Elizabeth Pieternella Johanna van der
1905-?
 IXh,5 
Wal, Saakje Wilhelmina van der
1896-1958
 IXh,1 
Wal, Sjoukje Johanna Petronella van der
1900-?
 IXh,3 
Wal, Taeke (Okkeszn) van der
1844-?
 IXh 
Wal, Taeke Alexander van der
1900-1900
 IXh,4 
Wal, Wigle (Taekeszn) van der
1870-1905
 IXh 
Werf, Akke van der
1863-?
 IXa,6 
Werf, Alle (Pieterszn) van der
1775-?
 VIIb 
Werf, Janke (Allesdr) van der
1799-1884
 VIIb 
Westmijze, Garband
1849-?
 IXf,3 
Westmijze, Strijntje
1890-?
 IXf,3 
Wielinga, Sijtske
1829-?
 IXi 
Wiersma, Antje
1835-1896
 VIIIc 
Wiersma, Sybren (Uiltjeszn)
1796-1869
 VIIIc 
Wijbenga, Jeltje (Wiebesdr)
1805-1863
 VIIIb 
Wijbenga, Sjoukje (Jeltjesdr)
1834-1925
 VIIIb 
Wijker, Engeltje
1839-?
 IXf 
Wijnja, Froukjen (Jansdr)
1798-?
 VIIIc 
Wilbers, Riemke (Wybesdr)
1830-?
 IXj 
Willigen, Daniel Johannes van
1902-?
 IXh,1 
Willigen, Julianus Marinus van
1876-?
 IXh,1 
Wischmeyer, Gertrude
1917-1991
 Xb,2 
Wischmeyer, Hille
1879-1966
 Xb 
Wischmeyer, Martin
1919-2017
 Xb,3 
Wischmeyer, Rene
1914-2005
 Xb,1 
Wischmeyer, Willem (Hendrikszn)
1831-?
 Xb 
Wit, Johannes de
1840-?
 IXg 
Wit, Willempje de
1867-1934
 IXg 
Wolbartus, Janneke
1850-1932
 IXa,1 
Wolk, Arnoldus Johannes van der
1857-1943
 VIIIa,3 
Wolk, Hendricus van der
1822-1906
 VIIIa,3 
Wybenga, Rinkjen (Wybesdr)
1812-1872
 VIIIa 
Wybes, Wabe
1565-1647
 I 
Wynalda, John
1885-?
 IXk,2 
Zandhuis, Alida Lizette
1870-?
 IX-l,4 
Zuur, Hendrika Johanna
1830-?
 IXf 
Zwaan, Akke
1869-?
 IXc,1 
Zwart, Cornelis
1847-1897
 IXe,1 
Zwart, Pieter Frederik Jacobus
1894-?
 IXe,1 
Zwezerijn, Maria
1872-1949
 IXd,3